Erzurum'un ilk düşünce derneği
                                 gönülde, fikirde, eylemde biriz; şehrimiz için varız                       28.11.2021 Pazar

KURULUŞ GEREKÇESİ

Geleceğin dünyasında başarı; “Yetenek savaşları”nı kazananların olacaktır. Gelişme ve büyüme atılımında ipi göğüsleyen ülkeler ve şehirler de donanımlı  insan kaynaklarından en iyi şekilde yararlanabilenler arasından çıkacaktır. 

Diğer taraftan, yerel fikir ve kanaat önderlerinin kültürel üretimdeki aktivite ve zenginlikleri ile yönetim kademelerinin başarı oranları arasında doğrudan bir bağ vardır.

Bütün bunlar, siyasi ve bürokratik elit’e fikri servis yapacak sivil oluşumların teşekkülünü önemli hale getirmektedir.

 • Siyasi elit’in faaliyet ufkunu açan,

 • Fikri üretim ve önerileriyle yöneticilere yol gösteren,

 • Uzmanlık alanlarında "Vizyon çapı yüksek", "Entellektüel derinliğe sahip"  projeler üretebilen,

 • Şehrin maddi ve manevi kalkınması için sürekli "Fikrî egzersiz" çabası içinde bulunan aydın örgütlenmeleri bir şehrin sahip olabileceği en değerli hazinedir.

Bu yüksek amaçlar için seferber olan “Kaliteli sivil teşekküllerin” başarısı, şehir sevgisinden başka bir amaç taşımamasına bağlıdır. 

“Vizyon çapı yüksek” beyin takımları oluşturmak bakımından Erzurum, çok zengin bir potansiyele sahiptir; sosyal, ekonomik ve kültürel sorunları sürekli olarak irdeleyen, kendince çözüm önerileri sunan çok sayıda “Şehir aydını” mevcuttur.

Ancak, bu insan kaynakları hazinesinden yeterince yararlanılamadığı da hemen her kesim tarafından dillendirilen üzücü bir gerçektir.

İşte bu üzücü gerçekten hareketle, Erzurumlu seçkin bürokrat ve uzmanlardan oluşan güzide bir grup, içerisinde sürekli olarak “Beyin Fırtınası” esen bir “Güçlü Ağ Sinerjisi” oluşturmak amacıyla, bir “Fikir Üretim Atölyesi” olan EnEr adı altında toplanmaya karar vermişlerdir.

EnEr, bu yola çıkarken Erzurum'un önünde çok büyük fırsatların bulunduğunun bilincindedir.

 • Erzurum, geleceğe emin adımlarla yürüyen, 21. yüzyılın en parlak şehirlerinden biri olmaya adaydır,

 • Büyük tarihi ve kültürel birikimi, coğrafi ve stratejik konumu ile bugün bulunduğu kalkınmışlık düzeyi birbiri ile mütenasip değildir. Şehrin yılların biriktirdiği çözüm bekleyen ciddi sorunları vardır. Bunlar çözülebilir sorunlardır, çözüm yolunda ciddi çalışmalar yürütülmektedir.

 • Ciddi bir eğitim, sağlık ve turizm merkezi haline gelme yolunda  mesafe alan Erzurum, önüne  "21.Yüzyılın çağdaş ipek yolu merkezi olma" hedefini koymalıdır.

 • Bilim ve teknoloji temelli kalkınma politikaları şehir gündeminden hiç düşmemelidir.

 •  Şehir yöneticilileri, "Göçer-Konar sermayeye", girişimciye, iş adamına her zamankinden çok ihtiyacımız bulunduğunun bilincinde olmalıdır. Bir yandan hemşehri sermayenin şehre dönüşünü temin etmenin yolları aranırken, diğer yandan şehrimizi " Göçmen sermaye" için  cazip hale getirmenin çareleri üzerinde durulmalıdır.

 • "Yeni yaratıcı girişimci sınıfın" yüksek katma değerli alanlarda faaliyet göstermesi sağlanmalı, yatırımların ve istihdamın önü sürekli ve rantabl yatırımlarla açılmalıdır.

 • Gelişmiş ülkelerde  kalkınma “Yerelin hayat kalitesini bir üst seviyeye çıkartma çabası” olarak tanımlanmaktadır. Erzurum'un kısa ve uzun vadeli kalkınma stratejilerinin temel eksenini bu anlayış teşkil etmeli  “Girişimciliğin, kalkınmanın motoru” olduğu unutulmamalıdır.

 • Şehrin maddi ve manevi kalkınması bir bütün olarak mütalaa edilmelidir. Bu unsurlardan birisinin eksikliği kalkınma atılımını sekteye uğratacaktır.

 • Şehrin kültürel ve tarihi dokunusunun, mimarisinin, ekolojik özelliklerinin dikkat ve titizlikle korunması, yüzyılların kültürel birikimlerinin gündelik ve getirisi sınırlı yatırım çabalarına feda edilmemesi kalkınma anlayışının temel ilkelerinden birisi olarak kabul edilmelidir.

 • Şehrin yerel yönetimi, bir yandan gündelik ve kısa vadeli hizmetleri en iyi şekilde yerine getirirken, öte yandan şehir aydını geleceğe giden yolları döşeme çabası içinde olmalıdır. Bu da en az 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık projeksiyonları gerekli kılmaktadır.  


İLKE VE AMAÇLAR

Erzurum için “gönül, fikir ve eylem birliği”ni ana ilke olarak benimseyen  EnEr, Erzurum’un sorunlarının çözümü için yeterli yetişmiş insan gücünün mevcut bulunduğuna    inanmaktadır. 

Bu alandaki en temel eksikliklerimizden birisi hiç kuşkusuz, dünya Erzurumluları arasında bir "Entellektüel entegrasyon" sağlayamayışımızdır; sağlayamayışımızı bir yana bırakalım, bu yönde ciddi çaba gösteremeyişimizdir.

Hemşehriler arasında meydana getireceğimiz "Entellektüel Empatinin" giderek "Entellektüel ve eylemsel güçlü duruşa" dönüşeceğinden hiç şüphe duymuyoruz.

EnEr, her türlü entellektüel ve fikri faaliyetin ancak hür ve demokratik bir ortamda gerçekleşebileceği düşüncesindedir.

 • Temel hak ve hürriyetlere çeşitli gerekçelerle sınırlamalar getirilen,

 • Meşruiyetin temelinin millette aranmadığı,

 • Milletin kayıtsız şartsız egenemliği ilkesinin göz ardı edildiği,

 • Anayasal düzeni tahribe yönelik yapılanmaların önüne geçilemediği dönemler,

EnEr için "Fikri enerjinin boşa harcandığı" dönemlerdir.
Bu ana yaklaşım çerçevesinde EnEr'in temel ilkelerini şöyle sıralamak mümkündür:

 • Hemşeriler arasında düzenli ve sürekli bir şekilde bir Enformasyon dolaşımı” tesis etmek. 

 • Nerede yaşadığına bakılmaksızın, her Erzurum evladının değerli ve önemli olduğuna, harbi ve hasbi hizmeti hak ettiğine yürekten inanmak.

 • Erzurum evlatlarını karalamaya, mesnetsiz tenkide, küçük düşürmeye yönelik hiçbir tavır ve harekete müsamaha göstermemek.

 • Sivil inisiyatifi daha iyi örgütlemeye yönelik uzun vadeli girişimleri önemsemek; bu konudaki planlı ve ısrarlı çabaların içerisinde yer almak.

 • Şehir içinde ve dışında yaşayan hemşerilerin işbirliği ve dayanışma ortam ve mekanizmalarını geliştirilerek, “Yerel kimliğin küresel ölçekte daha vurgulu olarak ifade edilmesini” sağlamak.

 • Bu maksatla, güçlü inisiyatifler üstlenebilecek yetenekteki siyasi ve idari elit’in tamamını, hatta başında Erzurum sıfatı bulunan her müesseseyi doğal müttefik olarak kabul etmek; bunlarla samimi ve dostça ilişkiler geliştirmeyi, şehri geliştirme amacının bir parçası olarak görüp, her koşulda katkı sağlamayı taahhüt etmek. 

 • Siyasi yapılanmalara, yönetime, sivil kitle örgütlerine “Tepeden bakan, sürekli eleştiren, ancak eleştirdiği konuda ortaya çare koymayan” bir aydın yaklaşımından ziyade; katkıda bulunmayı ilke edinmiş entellektüel yapıyı inşaya çalışan bir tavır sergilemek.

 • Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda Erzurum ve Erzurumlular için doğabilecek yeni fırsatları kollamak ve bu fırsatları ortak faydaya dönüştürmek.

 • Karar alma mekanizmalarına zamanında ve yeterli fikri servis yaparak “Katılımcı ve etkin olma” iddiasını mümkün ve gerekli kılmak ve sonuca götürmesi muhal büyük hayallerdense, sonuç alınması daha muhtemel  somut uygulamaları önermek ve desteklemek

FAALİYET YÖNTEMİ

Bütün üyeler ile sürekli bağlantı ve istişare içinde olmak, kendi arasında her hafta en az bir kere toplanmak, kabul gören fikirlerin ilgi mercilere iletilmesini sağlamak, projeye dönüşmüş fikirlerin icrasını takip etmek; “Koordinasyon Kurulu”nun görevidir. EnEr'in kurucuları, bu kurulun tabii üyesidirler.


Üyeler arasında sıkı ilişkiler geliştirilmesi ve meşru menfaatlerinin en yüksek noktaya çıkarılması edilmesi, “Koordinasyon Kurulu”nun üzerinde titizlikle duracağı hususlardandır.

Her türlü öneri veya fikir  evvela “Koordinasyon Kurulu”nda görüşülür; ancak bir öneri veya fikrin uygulanabilir bir proje olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği konusunda  “Danışma Kurulu” tavsiyede bulunur.Danışma Kurulu bu kapsamda uygun gördüğü takdirde, “Bilim ve Edebiyat Grubu”, “Turizm ve Tanıtma Grubu”, “Kültür ve Sanat Grubu” gibi çeşitli ihtisas komisyonları oluşturabilir.

“Danışma Kurulu”tavsiyeleri, “Koordinasyon Kurulu” tarafından yürütülür.